Kako smo ispravljali Pisin toranj

Srednja škola kneza Branimira Benkovac (SŠKBB) u partnerstvu sa Sveučilištem u Zadru, Odjelom za informacijske znanosti (UNIZD) planira provesti projekt „Kako smo ispravljali Pisin toranj“. Projektom se planira unaprjeđenje i stjecanje znanja u području medijske i digitalne vrste pismenosti učenika kao temelja za stjecanje ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje i unapređuju kompetencije nastavnika SŠKBB kako bi osmislili osuvremenjene vannastavne kurikulume kojima bi doprinijeli unapređenju pismenosti kod učenika.

Plakat

Potreba za ovim projektom je rezultat istraživanja SŠKBB provedeno među 75 učenika koje pokazuje da 100% koristi internet za društvene mreže, igranje igrica (48%) i pisanja domaćeg uratka (26%) što je poražavajuć podatak i dokaz kako učenicima nedostaje medijske pismenosti, slabo su razvijenih kompetencija prikupljanja i obrade informacija te provođenja kritičke analize podataka prikupljenih putem interneta. Također, kod učenika je potrebno razviti sposobnost korištenja medija u svoju korist i obrane od nepoželjnih internetskih poruka. Procjena SŠKBB je da manje od 30% odgojno-obrazovnih djelatnika koristi IKT u nastavi. Nastavnicima je potrebno dodatno usavršavanje u području korištenja IKT u
svakodnevnom radu kako bi stečeno znanje prenijeli na učenike. Nadalje, Benkovac je područje od posebne državne skrbi s indeksom razvijenosti manji od 75% prosjeka RH, a učenici su uglavnom iz ruralnih dijelova i okolice grada. Time je njihov pristup širokopojasnoj mreži ograničen, a uspostavom centralnog mjesta – knjižnice omogućuje im se pristup informacijskoj tehnologiji, timskom radu i digitalnoj kao i fizičkoj stručnoj
literaturi. No, prema podacima proizašlih iz mišljenja Matične službe za narodne i školske knjižnice Zadarske županije u veljači 2017. godine, utvrđena je potreba za dodatnim opremanjem knjižnice: ormari, računala i računalna oprema, knjižnični program i obnova knjižne građe kako bi bila adekvatno opremljena za svoju ulogu u suvremenim metodama obrazovanja.

Projekt je usklađen s Strateškim okvirom Europske komisije Obrazovanje i osposobljavanje 2020. Strateški cilj 3. je „Promicanja jednakosti, socijalne kohezije i aktivnog građanstva“ čemu projekt doprinosi kroz adresiranje problema obrazovanja djece ekonomski nepovoljnijeg položaja kreiranjem knjižnice – besplatan pristup korištenju IKT tehnologije i knjiškoj građi; Strateškom cilju 4. „Jačanja kreativnosti i inovacija, uključujući poduzetništvo, na svim razinama obrazovanja i osposobljavanja“ pisanjem završnog rada, izrade filma, izrade e-časopisa kao i ostalih podaktivnosti učenike srednje škole se osposobljava u medijskog i digitalnoj pismenosti koja je neophodna za buduće zaposlenje, te razvoj kreativnih i inovativnih kompetencija. Projekt doprinosi općem cilju Područja aktivnosti obrazovanja, Strategije za mlade „Mladi -Ulaganja iosnaživanje“, 2010. – 2018. provedbom programa koji doprinose komplementarnosti u području formalnog obrazovanja te podršku cjeloživotnom učenju. Operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020, doprinosi Prioritetu 3. „Unapređenje ljudskog kapitala i zapošljivosti“ aktivnostima usmjerenih na praktično obrazovanje djece kroz oblike pismenosti čime se jača njihova konkurentnost na tržištu rada i Mjerom 5.1. „Promicanje socijalnog partnerstva“, jer sinergijski djeluje na suradnji svih dionika odgojno-obrazovnog procesa te senzibiliziranju javnosti. Doprinosi i Strateškom planu MZOSu RH 2016. – 2018. koji za cilj ima osigurati i unaprijediti kvalitetu te povećanje dostupnosti, učinkovitosti i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja na svim razinama. Doprinosi se i posebnom cilju Strategije uspostavljanjem učinkovite suradnje odgojno-obrazovnih institucija i kreiranje kvalitetnih programa za djecu koji razvijaju njihov potencijali u skladu s potrebama društva i tržišta rada.

Ciljane skupine su 40 učenika SŠKBB. Svim učenicima SŠKBB biti će omogućeno sudjelovati na projektu, edukacijama i praćenju aktivnosti, no 40 njih će biti izabrano različitim kriterijima od strane profesora za provedbu određenih aktivnosti. Druga ciljna skupina su 20 nastavnika SŠKBB, pedagog, knjižničar i ravnatelj. Cilj projekta je osigurati pretpostavke za korištenje informacijske tehnologije i pismenosti u školi kroz jačanje kompetencija profesora i stručnih suradnika. Krajnju korist od projekta imati će svi sadašnji i budući učenici škola, svi profesori, društvena zajednica i gospodarstvo.

Partner na projektu je UNIZD, Odjel za informacijske znanosti, koji provodi obrazovne programe za studente u području informacijskih znanosti na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razina. Teže razvijenoj međunarodnoj suradnji, suradnji s domaćim relevantnim institucijama i organizacijama u istom i srodnim poljima i jačanju znanstvenog rada i nastavne djelatnosti. Osiguravanje kvalitete na Odjelu za informacijske znanosti je sustavno unaprjeđivanje svih aspekata znanstvenog, nastavnog, stručnog i administrativnog rada u svrhu promicanja visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja svih sudionika u njegovu djelovanju. UNIZD će provoditi aktivnosti obrazovanja učenika i nastavnika kroz 3 tematskih područja: informacijske, medijske i digitalne pismenosti, provoditi će aktivnosti izrade Filma i E-časopisa, instaliranja repozitorija i obnove knjižnice, mentorstvo učenicima u terenskoj nastavi i mentorstvo nastavnicima na studijskim putovanjima. Sveučilište u Zadru je unutar 5 godina uspješno realiziralo nekoliko ESF projekata u sklopu OPRLJP vrijednosti preko 41mil kn.